Проекти

Текущи проекти

 1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци
  (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
 2. Монтаж на нови топлообменници TS10W01,02,03 и отсекателна и дренажна арматура на линиите по система техническа вода, обезпечаващи възможност за отсичане и промивка на топлообменниците в АЕЦ „Козлодуй“
 3. Подмяна на автоматични газоанализатори на силови трансформатори 9GC01, 9GC02, 5BT01, 5BT02, BT05 и BT06 в АЕЦ „Козлодуй“

Проекти 2016-2017

 1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 to 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци
  (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
 2. Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К) за АЕЦ „Козлодуй“
 3. Модернизация на системи за контрол и управление на СК-3 на АЕЦ „Козлодуй“ (Подизпълнител на Westinghouse)
 4. Проект за монтаж на Г-образен кран 5,6YW00E09 в централна зала, в района на 5,6YD10(40) в АЕЦ Козлодуй
 5. Експертиза на техническата документация за блок 6 по проект: "Разработване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл и обосновка на безопасната работа на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД с модифицирано ядрено гориво на мощност 3120 MW"
 6. Обследване на работните режими на система ОВ и К в ЦПРАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй“
 7. Проектиране на тръбопроводи за пара и кондензат, обслужващи системата за обдухване на котела за изгаряне на био-гориво в Монди Стамболийски ЕАД
 8. Проектиране на тръбопроводи за хартиена машина PM2 в Монди Стамболийски ЕАД
 9. Проектиране на нов тръбопровод за дрениране на ПВН при празен ход на ТГ при ниска мощност до 100 MW за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“
 10. Проектиране на нова линия от системата за продувка на ПГ към технологичния кондензатор за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“
 11. Извършване хидродинамична проверка на миграция на чуждо тяло в охладителната система на генератора 10 GQ в АЕЦ „Козлодуй“
 12. Изчислителна проверка на подземен тръбопровод № 5 от система QF в АЕЦ „Козлодуй“
 13. Проект на естакада за преместване на дизел-агрегати в хоризонтална посока в ЕВРОМЕТАЛ
 14. Авторски надзор  и  техническа помощ по време на изпълнение на СМР на инвестиционен проект „Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбни дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К) в АЕЦ „Козлодуй“
 15. Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г. в АЕЦ „Козлодуй“
 16. Доставка на ремонтопригодни обратни клапани за система аварийна подхранваща вода в АЕЦ „Козлодуй“
 17. Реконструкция на склад за съхранение на хидразин хидрат в АЕЦ „Козлодуй“
 18. Якостен анализ на тръбен сноп ПВН–6 и ПВН–7 в АЕЦ „Козлодуй“
 19. Проектиране на нов разширителен бак на ТГ–9 и 10 в АЕЦ „Козлодуй“
 20. Изготвяне на анализ на възможностите за временно съхранение на РАО получени в резултат от дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй на територията на разширението на ХССОЯГ (Етап Iа)
 21. Проектиране на нов тръбопровод за допълнително дрениране на изходящите тръби на 5SA10 към 5RB10,20,30,40W01 пред 5SH13S03,04 към 5SD11, който да осигури достатъчна пропускателна способност за нормалното им дрениране при развъртане на 9ТГ в АЕЦ „Козлодуй“
 22. Проектиране на тръбопроводи за пара 11 b в PM2 в Монди Стамболийски ЕАД
 23. Доработка и сеизмично укрепване на металоконструкцията на 5, 6 UQ00E01 в АЕЦ „Козлодуй“
 24. Претрасиране на тръбопроводите за подаване на кондензат от СПП към КН (5,6 SH31, 32S01) в АЕЦ „Козлодуй“
 25. Експертиза на избрани отчети от Етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй”, свързани с обосноваване на възможността за безопасна експлоатация на корпуса на реактора и на част от основните строителни конструкции
 26. Допълнителен анализ за оценка на поведението на касети тип „ТВСА“ и „ТВСА-12“ при смесени горивни зареждания в условията на очаквани експлоатационни събития в АЕЦ „Козлодуй“
 27. Проектиране на технологични тръбопроводи на системата за улавяне и транспортиране на терпентин в цех: Целулозен на „Монди Стамболийски“ ЕАД“
 28. Реконструкция на паропровод "Дренаж остра пара" в AES „Гълъбово“
 29. Извършване на проверка на якост на фалцови съединения мембранен тип на топлообменници 5TQ10,20,30W01 в АЕЦ „Козлодуй“
 30. Проектиране на нова линия след 5RY10S32;5RY10S33 и 6RY40S01;6RY40S02  на вход в 5(6)RR20W01 след 5(6)RN11S20” в АЕЦ „Козлодуй“

Проекти 2014-2015

 1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 to 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
 2. Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К).
 3. Проект за Модернизиране на системите за газови сдувки на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“.
 4. Отчет за анализ на безопасността на ХОГ с технология за съхраняване „под вода” (ОАБ на ХОГ) и Отчет за оценка на безопасността на ХОГ с технология за съхраняване „под вода” (ООБ на ХОГ).
 5. Разработване на работен проект за „Разширение на система за коксов газ в Duisburg Huckingen” (Германия) за Енемона като основен изпълнител. 
 6. Модернизиране на система за радиационен контрол в ХОГ, част проектиране – подизпълнител на Енерго Сервиз.
 7. Оценка на възможностите на (ББ) бризгални басейни да запазват и поддържат устойчив материален енергиен баланс в качеството си на топлотехнически съоръжения, обезпечаващи надеждно разхлаждане на активната зона при екстремни метеорологични условия
 8. Специфични анализи на бариерите пред разпространението на РА продукти при работа на РУ на мощност 3120 MW.
 9. Модернизация на системи за контрол и управление на СК-3” (Подизпълнител на Westinghouse).
 10. Модернизация на управлението на монитори за радиационен мониторинг тип RTM860TS и доставка на монитори за радиоактивно замърсяване на тяло с гама и бета детектори.
 11. Проектиране на нова опорно-подвесна система на тръбопроводите в естакадите от СК-3 към 5 и 6 ЕБ.
 12. Работен проект за монтаж на нови тръбопроводи за CNCG газове и кондензат на естакада 1 и Идеен проект за тръбопроводи по естакада 1 към ново ХВО в Монди ЕАД.
 13. Работен проект за монтаж на нови топлообменници TS10W01, 02, 03 и отсекателна и дренажна арматура на линиите по система VB, обезпечаващи възможност за отсичане и отмивка на TS10W01 – 03.
 14. Извършване на проверочни изчисления за поведението на компенсатора на колектора на 6 пароотбор на ТГ-9 подлежащ на ремонт. 

Проекти 2011-2013

 1. Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2
 2. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (Консорциум с Empresarios Agrupados и VT Nuclear Services)
 3. Подмяна на главен паропровод на ТГ№4 от преграден шибър до фланцеви съединения на ЦВН в ТЕЦ „София Изток”
 4. Изготвяне на работен проект за ново трасе на тръбопровод за отвеждане на изпарения след 5, 6
 5. Провеждане на Авторски надзор и извършване на Техническа помощ по време на СМР по проект на „Енпро Консулт” ООД, гр. София на тема: „Промяна на схемата за подаване на ХОВ към елекролизери ZH71, 72 и на съществуващата схема за климатизация на помещението им с вода от система 0UX31H01 с 0UW33D01
 6. Извършване проверка на сеизмична устойчивост на механичка конструкция на датчиците за широкообхватен термоконтрол на корпуса на реактори 5 и 6
 7. Проектиране на разглобяемо съединение на тръбопровода за контрол на налягането след първа степен на уплътняващия блок на ГЦП, блок 5 и 6
 8. Провеждане на „стрес тестове” като целенасочена преоценка на запасите по безопасност на съоръженията в „АЕЦ „Козлодуй” ЕАД при бедствени природни събития, които водят до тежка авария :
 • ЕНПРО като разработващ лот 5 и Уестингхаус като подизпълнител, извършващ преглед на доклада
 • Уестингхаус като разработващ лот 6 и ЕНПРО като подизпълнител, извършващ преглед на доклада
 1. Проектиране на допълнителни опори на тръбопровод рециркулация 5,6ТХ40D01
 2. Изследване на целесъобразността от строителство на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй” (подизпълнител на Уестингхаус)
 3. Проектиране на естакада 1 в „Монди" ЕАД, гр. Стамболийски за Енемона като основен изпълнител.
 4. Анализ и оценка на радиационната обстановка в помещенията на обстройката, БЩУ и РЩУ
 5. Обследване на възможността и изготвяне на идеен проект за автономна охладителна система на отсеците в ХОГ
   

 

Проекти 2009-2010

 1. Експертиза на избрани проектни решения, предложени от техническия проект на АЕЦ "Белене"
 2. Анализ на радиологичните последствия след проектна авария голям теч от 1 контур с Ду 850 в обема на хермозоната и Реактивностен и термохидравличен анализ на постулирано изходно събитие-изхвърляне на регулиращ орган
 3. Анализ за доказване възможността за работа на БРУ-А-5,6ТХ50, 60, 70, 80S05 с вода и двуфазна (паро-водна) смес( подизпълнител на Атомтоплопроект за частта по модели за якостна проверка и изчисления на якост
 4. Оценка на неточности при прогнозиране на неутронни и термо – хидравлични параметри за избрани аварии на WWER-1000 (договор с IAEA)
 5. “Проучване на възможните пътища и средства, проектиране и реализиране за алтернативна подпитка на парогенераторите в случай на авария с пълна загуба на променливо – токови източници на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД”

Проекти 2007-2009

 1. Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2.
  Важни проекти, изпълнени от ЕНПРО в рамките на Звеното за управление на проекти са:
 • Актуализирана стратегията за извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4.
 • Разработване на План за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2.
 • Технически проект и доставка на необходимото оборудване за организиране на Зони за намаляване размерите на материали в Машинна зала.
 • Технически проект и доставка на необходимото  оборудване и материали за монтаж на нови тръбопроводи за вода между техническа вода , Група „Б” – блокове 3,4 със система техническа вода на блокове 1,2.
 • Връзка между тръбопроводи Ду400 и система техническа вода, група "Б" – Блокове 3&4 – и система техническа вода – Блокове 1&2
 • Разработване на пластинчати топлообменници за резервиране на топлообменници 1, 2HWB-А.
 • Разработване на Отчет за анализ на безопасността при извеждане от експлоатация.
 • Оценка на остатъчния ресурс на системи, компоненти, сгради, които остават в употреба при извеждането от експлоатация.
 • Разработване на Отчет за анализ на безопасността за експлоатацията на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй като Съоръжение за управление на РАО  чрез Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”
 1. Разработване на проект за цялостно радиационно обследване на блокове 1 и 2 на“АЕЦ Козлодуй”ЕАД - подизпълнител на EWN.
 2. Независима експертиза и обосновка на безопасната експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй” при непроектна работа на приводите на СУЗ ШЕМ-3
 3. Проект на трети национален доклад на РБ по изпълнение на задълженията, произтичащи от Единната конвенция за безопасност при управлението на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци”
 4. Оценка на остатъчния ресурс на системи и съоръжения за съхраняване на ОЯГ и на технологичните системи в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй
 5. "Разработване на Програма за изследване, анализ и оценка на механичните характеристики на тръбопроводи група "В" на 6 блок на        “АЕЦ Козлодуй" след 100 000 часа експлоатация" (подизпълнител на АтомТоплопроект)
 6. Осъществяване на допълнителна възможност за аварийно запълване на БОК-В,Г при разкъсване на тръбопроводи, свързани с БОК-В,Г, които осигуряват охлаждането и поддържането на ниво на водата, необходими за безопасното съхранение на ОЯГ
 7. Повишаване на сеизмичната устойчивост на тръбопроводи, осигуряващи разхлаждането и поддържането на нивата в БОК- В,Г
 8. Проектиране на топлоизолация за оборудване и тръбопроводи на блок 1 на ТЕЦ „Марица Изток 2”
 9. Изготвяне  на работен проект за изграждане на временна схема с опоро-окачваща система, необходима за извършване на парна продувка на БЛ.3 и  БЛ.4 и осъществяване авторски надзор при изпълнението
 10. Работен проект за ремонт на котел-утилизатор при инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци

Проекти 2005-2006

 1. Участие в програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, подизпълнителски договор с Фраматом - Актуализирана Техническа Обосновка на Безопасността (АТОБ).
 2. Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 (Подизпълнител на BNFL/EDF).
 3. Разработване на Технически проект за Съоръжения за преработка и съхранение на отпадъци за Национално хранилище Нови Хан -2, EuropeAid/116740/D/SV/BG (заедно с Empresarios Agrupados, Испания).
 4. Изследване на режимите на намаляване на мощността при изключване на две от две турбо-подхранващи помпи на блокове 5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй” – договор с GRS, Германия.
 5. Разработване на допълнителен пакет към ТОБ на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” и обосноваване на LOCA 2хДу 500 като проектна авария.
 6. Анализ и обосновка на необходимостта за извършване на оценка на остатъчния ресурс на строителните конструкции, системи, съоръжения и компоненти в ХОГ.
 7. Повишаване на експлоатационната надеждност на главен паропровод “прегрята пара” в участъка Изходен колектор на КПП-ІІ - тройников възел “баланси основен паропровод – КА-9, КА-12, КА-10” - ТЕЦ “Марица Изток 2”.
 8. Работен проект за монтиране и присъединяване на ново разпалващо редукционно охлаждащо устройство (РРОУ) на ЕК 1 и ЕК 2” за ТР София-Изток.
 9. Техническо решение и Работен проект за укрепване на тръбопроводите, необходими за извършване на парна продувка на блок 1 и блок 2 на ТЕЦ „Марица Изток 2”
 10. Извършване разчет на якост на преход към 5ТQ40S08 и 5ТQ40S09 – блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”
 11. Проектиране на байпасен тръбопровод на система UM в топлоразпределителна станция - АЕЦ “Козлодуй”
 12. Работен проект на нова опорно-подвесна система на маслени тръбопроводи от SA51 до SC51D41,42 и от SA52 до SC52D41,42 - блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”
 13. Замяна на регулиращи клапани 5RN81S01, 5RN82S01, 5RN91S01, 5RN92S01, 5RN11S02, 5RN12S02, 5RN21S06, 5RN22S06 на система RN - блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”
 14. Работен проект на стоманен комин с Н+38.6м към когенерираща мощност 32 MW - Топлофикация – Плевен
 15. Разработване на техническа документация за разрешение за извършване на промяна в конструкцията на контейнер СтБК за транспортиране и съхраняване на преработени радиоактивни отпадъци на АЕЦ „Козлодуй”
 16. Разработване на актуализирана стратегията за извеждане от експлоатация на Блокове 1 до 4.

Проекти 2004-2005

 1. Участие в програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, подизпълнителски договори с фирмите от ЕКК “Козлодуй” и Уестингхауз - над 25 основни мерки като:
 • Повишаване на надеждността на предпазните клапани на парогенераторите (планиране и проектиране на пълната замяна);
 • Инсталиране на автоматично устройство за защита от студена опресовка (проучване, анализи, проектиране);
 • Монтиране на системи за откриване и следене на водорода;
 • Филтърна система за понижаване на налягането в контейнмънта;
 • Диагностични системи (примери – системи за откриване на протечки, на мигриращи тела, системи за наблюдение на умора - KUS, FLUS, FAMOS);
 • Внедряване на система за следене на критичните параметри в аварийни и следаварийни ситуации (SPDS, PAMS) ;
 • Провеждане на анализ на последствията от вътрешни опасности (примери - вътрешно наводнение, скъсване на високоенергийни тръбопроводи)
 • Класификация по безопасност, сеизмичност и качество на системите и оборудването на блокове 5 и 6 ;
 • Актуализирана Техническа Обосновка на Безопасността (АТОБ), Привеждане на анализите по безопасност на ТОБ в съответствие с международната практика и др.
 1. Внедряване на Система за управление на извеждането от експлоатация – блокове 1 и 2 – подизпълнител на EWN.
 2. Оценка на някои въпроси по сигурността на реактори WWER-440/230 и WWER-1000/320 – договор с GRS, Германия.
 3. Участие при разработването на Ръководства за управление на тежки аварии за блокове 3&4 и за блокове 5&6 на АЕЦ “Козлодуй” (изготвяне на всички анализи на тежки аварии необходими за проекта).
 4. Предварителна обосновка на безопасността за реконструкция на 1 и 2 блок (съвместно с РИСК Инженеринг АД).
 5. Организиране на Звено за управление на проекти и инженерни услуги в АЕЦ “Козлодуй” за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 (Подизпълнител на BNFL/EDF).
 6. Анализ на зависими откази при скъсване на тръбопроводи питателна вода в хермозоната на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 7. Термохидравлични анализи на LOCA Ду 200 мм и LOCA 2хДу 500 мм с отчитане на блокировките по запълване на РАП от БАП и промяна на прага на сработване на блокировките за отваряна на напорните арматури на ПАЗ – АЕЦ “Козлодуй” 3 и 4 блок.
 8. Филтърна система за понижаване на налягането за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнител на FANP Германия
 9. Монтиране на системи за откриване и следене на водорода за 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнител на FANP Германия
 10. Анализ на изолирането на системите, присъединени към I контур на блок 3 и 4
 11. Работен проект за физическо разделяне на оборудването от системите за безопасност в борните възли на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”

Проекти 2002-2003

 1. Обосновка и работен проект на система за газо-отвеждане от реактора и измерване на нивото на реактора, при нормални условия на експлоатация, проектни и извън-проектни аварии, в случаи на образуване на парогазови пространства под капака на реактора – блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”.
 2. Определяне на критични функции на безопасност и техните степени на деградация за блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.
 3. Работен проект за допълнителни обратни клапани по ПВ за ПГ в БПГ – 3 и 4 блок.
 4. Обосноваване на консервативни разчети на авария LOCA Ду 500, за целите на обосновката на безопасността на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” (съвместно с ENCONET).
 5. Работен проект за система FLUS на блок 3 и 4.
 6. Експертна оценка на радиологичните последици при аварии с LOCA на 3 и 4 блок, след монтажа на СВК.
 7. Изследване и работно проектиране на осигуряване защита на РАП при използване на схемата за неговото запълване от ПАЗ в различни режими на РУ.
 8. Термо-хидравличен анализ на малък теч от първи контур на 3-ти блок и разработване на проект за модернизация на блокировките на вентилационните системи, обслужващи БПГ на 3 и 4 блок.

Проекти 2000-2002

 1. Анализ на приложимостта на системата за контрол на плътността на основните тръбопроводи по първи контур, квaлифицирана за целите на LBB ” – т. 1.320.1 от ИП’99.
 2. Термохидравличен анализ на преходни процеси за симулатор с макет на блочния щит за управление с прототип блок 6 на АЕЦ “Козлодуй”.
 3. Работен проект за система FAMOS на блок 4.
 4. Работен проект за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 – подизпълнител на Belgatom и EWN.
 5. Изследвания по WWER-440/230 - договор сс GRS, Германия.
 6. Работен проект за подмяна на регулатори на питателна вода на блокове 3 и 4 с нова система за регулиране на нивото на ПГ.
 7. Участие в “Оценка на оияостатъчиян ресурс на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнителски договори с фирмите от консорциум CONSART (Сименс и Атомстройекспорт).
 8. Участие в “Реконструкция на Системата за локализация на аварии(СЛА) на блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”, на базата на струйно-вихров кондензатор– подизпълнителски договор с Атомстройекспорт.
 9. Независима оценка на състоянието на сигурността на 3 и 4 блок – подизпълнител на ENCONET.
 10. Разработване на ТОБ на блокове 3 и 4 (съвместно с РИСК Инженеринг АД).
 11. Работен проект за система FAMOS на блок 3.

Проекти 1998-1999

 1. Проект за модернизация на пълномащабен тренажор в учебния център на VUJE, Търнава: разработване на модел на блока за програмата RELAP5 R/T за симулиране на процесите в реално време.
 2. Преглед на Програмата за повишаване на безопасността на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.
 3. Аварийни анализи на процесите в I-ви и II-ри контур и херметичните помещения на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” при скъсване на тръбопровод на ПГ с Ду 80 (линия за продухване). Оценка на процедура за действие на оперативния персонал.
 4. Анализ на скъсване на високоенергийни тръбопроводи в борен възел във връзка с инсталиране на ДСАП на блокове 3 и 4.
 5. Подготовка на изходни данни за “Основна инженерингова фаза” от програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 6. Експертиза на работен проект “Замяна на предпазните клапани на оборудването от II контур на 2 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 7. Експертиза на разработката на РНЦ “Анализы аварий с большими течами и анализ надежности трубопроводов первого контура енергоблоков 1-4 АЕЦ “Козлодуй”.
 8. Участие в разработването на “Доклад на Република България за изпълнение на Конвенцията за Ядрена Безопасност”.
 9. Анализи за целите на валидация на аварийни инструкции на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.
 10. Участие във Фаза Базов Инженеринг от програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” – подизпълнителски договори с фирмите от ЕКК “Козлодуй” и Уестингхауз.
 11. Работен проект за “Замяна на главни паропроводи от ЕК14 до ТГ14” за ТР “София-Изток.
 12. Работен проект “Замяна на главни паропроводи на ТГ 4” и обследване и настройка на опорно-окачващата система главни паропроводи на К 1 до К 6 за ТЕЦ Марица-Изток 1
 13. Експертиза на разработката "Анализ и обосновка на безопасността" редакция 3, част 1, на Допълнителната система за аварийна подпитка на парогенераторите на блокове 3 и 4 (ДСАПП-3,4) на АЕЦ "Козлодуй"
 14. Многофункционален симулатор за ВВЕР 230 в АЕЦ “Козлодуй” - организиране на пилотни курсове и програми – подизпълнител по проект Tasis/Phare Nuclear Safety No. PH 2.01/94- U2.04/94-R2.15/94
 15. Договор за изключителен представител в България на немската фирма svt BRANDSCHUTZ – за продуктите “SVT PYRO-SAFE”.

Участие по дейности на МААЕ

 1. Проекти на МААЕ
 • Оценка на безопасността на ВВЕР-440/213 (референтен блок АЕЦ Бохунице V2, Словакия)
 • Разработване на симулатор за тежки аварии, основан на програмата MELCOR (референтен блок АЕЦ Бохунице V2, Словакия)
 • Оценка на безопасността на ВВЕР-1000 (референтен блок 5 в Запорожката АЕЦ)
 • CRP J4.20.04 “Assessment of the Interfaces between Neutronic, Thermal-Hydraulic, Structural and Radiological Aspects in Accident Analysis”
 • CRP J7.20.05 “Evaluation of Uncertainties in Best Estimate Accident Analysis”
 1. Разработване на лекции и курсове на МААЕ за обучение
 • Основи на технологията на АЕЦ с ВВЕР1000/320
 • Анализ на тежки аварии с програмата MELCOR (Пекин, Китай)
 • Приложение на програмите RELAP5/3, SCDAP/RELAP и MELCOR за анализ на проектни и над проектни аварии (Мексико)
 1. Участие в други международни изследователски проекти
 • Проект на OECD/NEA VVER-1000 Coolant Transient Benchmark (скъсване на главен паропровод на ВВЕР-1000)
 • Проект “Scientific-Technical Co-operation with Middle and East European Countries” на BMU - Германия