Използвани програми

Проектиране и пресмятане на конструкции и тръбопроводи

SAP2000, PIPEPLUS, PIPESTRESS CAESAR, ANSYS

Оценка на остатъчния ресурс

KWUROHR, FRACTURE SEARCH

Системни термохидравлични програми за анализ на преходни процеси и аварии за оценка на безопасността на АЕЦ

RELAP, ATHLET, TRACE  

3D неутронна кинетика с термохидравлика

DYN3D 

Комплекс от неутронно-физични кодове

SCALE 6.1  

Неутронно-физичен код (метод на Монте Карло)

MCNP  

Термохидравлични процеси в хермозоната и поведение на продуктите на делене. Анализ на разпространението на стопилката и на взаимодействието ѝ с бетона. Програмата може да бъде куплирана с ATHLET като програмна система ATHLET- COCOSYS

COCOSYS 

Анализи на тежки аварии

MELCOR, ATHLET-CD

Оценка на радиационните последствия

COSYMA, GENII 

Пресмятане и оптимизиране на дозовото натоварване

VISIPLAN, MICROSHIELD 

Анализ на капацитета и ефективността на бризгални басейни

UHS

Оценка на неопределеността и чувствителността на резултатите от пресмятания

SUSA